SERVIS Servis 24/7
T: +420 725 852 035
E: cenok@cenokvytahy.cz

Výměna výtahu: je nutné stavební povolení?

Datum: 28.12.2017  |  Autor: Ing. Petr Kolda, CENOK – výtahy, a.s.

Plánujete výměnu výtahu a nevíte, zda se na Vás vztahuje povinnost získat na dané práce stavební povolení?

Odpověď zní: ve většině případů ANO.

Výtah pro dopravu osob a osob a nákladů je vyhrazeným technickým zařízením, které se z hlediska novely stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.) považuje za součást stavby. Proto se na jakékoli úpravy výtahu (podstatné změny, částečná modernizace, rekonstrukce či výměna) pohlíží jazykem stavebního zákona jako na změnu dokončené stavby.

Tzn., že pokud stavební úpravy nesplní podmínky § 103 ods. 1 písm. d):

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

ani § 104 ods. 1 písm. k) stavebního zákona,

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

pak je potřeba vyřídit stavební povolení.

Metodika Ministerstva pro místní rozvoj nabízí příklady změn u výtahů vyžadujících stavební povolení.


ZMĚNY PARAMETRŮ VÝTAHU, STROJOVNY NEBO ŠACHTY VÝTAHU (členění a označení dle ČSN 27 4011)

4.1 písm. a) Změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů

 • Zvětšení zdvihu výtahu nebo počtu stanic spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby
 • Zvýšení nosnosti výtahu spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby (např. podlaha strojovny)

4.1 písm. c) Změny části výtahu

 • Změna šachetních dveří výtahu, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby
 • Výměna hydraulického válce, pokud nová konstrukce pro umístění hydraulického válce vyžaduje zásah do nosné konstrukce
 • Výměna druhu nebo typu vodítek, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek

4.1 písm. d) Úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor

 • Úprava rozměrů strojovny výtahu nebo její posunutí v případě možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
 • Změna stávajících otvorů v podlaze strojovny výtahu v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná
 • Úprava rozměrů prostoru pro kladky výtahu nebo jeho posunutí v případě možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby
 • Prodloužení zděné šachty výtahu v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty – zásah do nosné konstrukce šachty
 • Zvětšení prohlubně výtahu v případě zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby
 • Změna původního ohrazení šachty výtahu na kovovou samonosnou šachtu výtahu
 • Změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu
 • Změna materiálu výplně stávajícího ohrazení šachty výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu
 • Doplnění chybějícího ohrazení šachty výtahu spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty

Nezapomeňte, že samotné stavební práce mohou začít až po nabytí právní moci stavebního povolení (po jeho vydání běží lhůty pro případné odvolání účastníků stavebního řízení).

Pokud máte v plánu zadat práce tzv. „na klíč“, včetně vyřízení stavebního povolení, nemělo by ve výčtu prací chybět i vyřízení kolaudačního souhlasu. Stavební úřad kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, stanoví podmínky pro užívání stavby.

Zadáte–li zhotoviteli povinnost (na základě plné moci) vyřídit na danou akci stavební povolení i kolaudační souhlas, máte od něj postupem času získat Rozhodnutí o vydání stavebního povolení s nabytou právní mocí, 1 x paré ověřené projektové dokumentace a na závěr Rozhodnutí o vydání kolaudačního souhlasu.

Literatura

 •  Zákon č. 225/2017 Sb., novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn. Účinnost od 1.1.2018

Galerie